Οι Εταίροι μας

Header_2

Η κοινοπραξία του προγράμματος Get There αποτελείται από 6 εταίρους οι οποίοι έχουν όλοι εργαστεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που βασίζονται γύρω από την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας. Κάθε εταίρος έχει συγκεκριμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε βασικούς τομείς του προγράμματος, έχει πρόσβαση σε νέους άνεργους ανθρώπους και συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα που σχετίζονται με τα θέματα του προγράμματος Get There.

ASDAN

ASDAN_logo_RGB_web

To ASDAN είναι ένα αναγνωρισμένος φιλανθρωπικός οργανισμός, που προσφέρει προγράμματα και προσόντα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων απασχόλησης και των δια βίου δεξιοτήτων.

Το ASDAN παρέχει υποστήριξη σε χιλιάδες εγγεγραμμένα κέντρα (κυρίως σχολεία και κολλέγια) σε όλη τη Βρετανία και διεθνώς. Το ASDAN έχει εγκριθεί σαν ένας Οργανισμός Πιστοποίησης για τα προσόντα εντός του Ρυθμιστικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (RQF) και ελέγχεται από το Ofqual.

Diagrama Foundation (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Diagrama_logo

To Diagrama Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φροντίζει για τις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες, έχοντας κατά νου την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος μας στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης κέντρων, προγραμμάτων και έρευνας με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία και την ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες ή βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, ιδιαίτερα τα παιδιά, τις οικογένειες, τους νέους και τα εξαρτώμενα άτομα.

Το Ίδρυμα συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου περί εταιρειών του 1985, στις 11 Οκτωβρίου 2007 στο Λονδίνο, σύμφωνα με το πλήρες όνομα του “Diagrama Foundation Psychosocial Intervention”. Στις 12 Μαρτίου 2009, αποκτήσαμε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η καταγωγή μας προέρχεται από το μητρικό μας οργανισμό, Fundación Diagrama (Ισπανία 1991), καθώς και από τους θυγατρικούς μας οργανισμούς, Association Diagrama (Γαλλία, 2003), Diagrama Foundation Inc. (ΗΠΑ, 2007) και Diagrama GmbH (Γερμανία, 2013). Όλοι αυτοί οι οργανισμοί συνθέτουν το Diagrama International (Βέλγιο, 2008).

Ο οργανισμός Diagrama ακολουθεί τις ίδιες αρχές και αξίες σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Δίνουμε προτεραιότητα στην απασχόληση των κατοίκων της περιοχής και στη συνεργασία με τοπικούς φορείς που έχουν δεσμευθεί για τη κοινότητα τους, το οποίο βελτιώνει τις σχέσεις, ενισχύει την ανάπτυξη και μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε το έργο μας στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής.

INFODEF (Ισπανία)

InfoDef_logo

Το INFODEF, Ινστιτούτο για τη Προώθηση Ανάπτυξης και Κατάρτισης, είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και να αναπτύξει έργα για την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης μέσω της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Το INFODEF λειτουργεί σε συνεργασία με σχολεία, με κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τη Δημόσια Διοίκηση, με τη κοινότητα, και με εθελοντικούς οργανισμούς για τη παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εκπαίδευσης ενηλίκων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Το INFODEF παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω της διαχείρισης των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα ενσωματώνουν ένα σύνολο δράσεων, που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και παροχής συμβουλών, την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές για την εκπαίδευση ενηλίκων και του προσωπικού της ΕΕΚ.

Το κύριο πεδίο της εμπειρίας του INFODEF είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που σχετίζονται με τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης, τη μη-τυπική και άτυπη μάθηση και τη καθοδήγηση και παροχή συμβουλών για μαθητές με ειδικές ανάγκες και για τις μειονεκτούσες ομάδες. Το INFODEF έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και περιεχομένου για την αναγνώριση, την κατάρτιση και την επικύρωση των βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και για τον ορισμό των προγραμμάτων σπουδών ECVET.

 ISQ (Πορτογαλία)

ISQ_logo

ISQ – Institute for Technology and Quality είναι ένας ιδιωτικός και ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός πορτογαλικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1965, ο οποίος παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη και προωθεί τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των ιδιοκτησιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες. Ο οργανισμός διατηρεί διεθνή παρουσία και κατέχει υποκαταστήματα και εταιρείες σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του οργανισμού και την εξέλιξη των εργαζομένων του.

Το ISQ παραδίδει μαθήματα κατάρτισης από το επίπεδο 2(βασικό) μέχρι το επίπεδο 8(μεταπτυχιακό), προγράμματα αξιολόγησης δεξιοτήτων, πιστοποιήσεις και επίσης αρκετές λύσεις για τις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στα έργα κατάρτισης.

Είμαστε ειδικοί στον τομέα της τεχνολογικής κατάρτισης σε πολλούς καινοτόμους τομείς που εργάζεται το ISQ και συμπληρώνουμε το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογικής εκπαίδευσης με οριζόντιες δεξιότητες και γνώση, συμπεριλαμβάνοντας διάφορoυς τομείς όπως τον επιχειρηματικό, τον παιδαγωγικό, τον συμπεριφορικό και τον γνωστικό. Η εύρεση και η παροχή εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και ευέλικτων μεθόδων κατάρτισης, αποτελεί μέρος τους στόχου μας και της καθημερινής μας δραστηριότητας, το οποίο είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το ISQ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το ISQ έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης της Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, και είναι επίσης αναγνωρισμένος φορέας για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών. Το ISQ είναι επίσης αναγνωρισμένο για την πιστοποίηση ανθρώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 και τα εργαστήρια μας είναι επίσης πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Το ISQ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EVBB (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κέντρων ΕΕΚ) και μέλος του SOLIDAR (Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη)..

IEKEP (Ελλάδα)

IEKEP_logo

Το IEKEP – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας ιδιωτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην περιοχή της Αττικής, ως αναγνωρισμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Αρ. 12101107 από το Ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης).

Οι κύριες του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και άνεργους, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τις κατασκευές, το περιβάλλον, τη ΤΠΕ( Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας), το τουρισμό, το πολιτισμό, και τις βασικές δεξιότητες, κτλ.
  • Δραστηριότητες Έρευνας, κυρίως σε επαγγελματικό προσανατολισμό, σε συνεργασία με τους Δημόσιους οργανισμούς, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, Πανεπιστήμια, κτλ.
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντονισμός πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων που βασίζονται στη ΤΠΕ.

Το IEKEP έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (πάνω από 600 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης/ πάνω από 200.000 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης /πάνω από 12.000 εκπαιδευόμενους), καθώς στις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου. Σαν ένα αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Κέντρο, η δομή του σύμφωνα με το σχετικό εθνικό πλαίσιο, περιλαμβάνει ένα Διευθυντή, ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης και ένα Συντονιστή Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι όλοι έμπειροι και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες. Επίσης απασχολεί 3 έμπειρα στελέχη σαν διοικητικό προσωπικό και έχει μακροχρόνια συνεργασία με ένα δίκτυο που αποτελείται από τουλάχιστον 50 εμπειρογνώμονες – εκπαιδευτές που καλύπτουν διάφορους τομείς. Η λειτουργία του είναι σύμφωνη με το σχετικό διοικητικό πλαίσιο που ορίζει το ελληνικό κράτος, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που διατρέχει όλες τις δραστηριότητές του. Οι ισχυρές αξίες που διακατέχουν όλες τις δραστηριότητες του ΙΕΚΕP είναι οι ίσες ευκαιρίες, η ισότητα των φύλων και η διασφάλιση της ποιότητας.

Μέσω του Διευθυντή Εκπαίδευσης, το IEKEP είναι μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Δια-βίου Καθοδήγησης που ιδρύθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

CARDET (Κύπρος) 

Cardet_logo

To CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που εδρεύει στην Κύπρο, με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Το CARDET εξελίσσεται σε ένα από τα ηγετικά ιδρύματα έρευνας, αξιολόγησης και ανάπτυξης, στην Ευρώ-μεσογειακή περιφέρεια. Η ομάδα του CARDET προσπαθεί να προσφέρει της υψηλότερης ποιότητας δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: